Štampa Verzija za štampu

Sud je ovlašćen da o doprinosu u nastanku štetnih posledica samostalno odlučuje u skladu sa odredbom člana 223. ZPP, a nalaz i mišljenje veštaka koristi samo radi utvrđenja ili razjašnjenja onih činjenica za koje je potrebno stručno znanje, kojim sud ne raspolaže

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.3174/77
Abstrakt:

Deskriptori: VEŠTAK ZPP223 Šteta - sud odlučuje po slobodnoj oceni; Ako se visina - količine stvari ne može utvrditi ili bi mogla sa nesrazmernim teškoćama;