Štampa Verzija za štampu

Drugostepeni organ nije ovlašćen da rešava primenom stava 1. člana 242. ZUP-a, u slučaju kada se radi o dokazima koji nisu bili određeni od strane prvostepenog organa, već u takvom slučaju dolazi do primene člana 241. ZUP-a, ukoliko drugostepeni organ rešava na podlozi novih dokaza a on je dužan da stranci pruži priliku da se o tim dokazima izjasni (član 7. ZUP-a)

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 12.01.2001 Broj: Už.333/63
Abstrakt:

-