Štampa Verzija za štampu

U sporu radi utvrđivanja očinstva može se odrediti privremena mera izdržavanja deteta, po pravilu, kada se veštačenjem analizom krvnih grupa i faktora posredstvom medicinske ustanove očinstvo tuženog ne isključuje, a druge okolnosti čine verovatnim da je tuženi otac deteta i da je u mogućnosti da plaća određeni iznos na ime potrebnog izdržavanja deteta

Osnov: Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima
Sud:   Datum: 30.03.1992 Broj: Gž.471/91
Abstrakt:

-

Deskriptori: Porodica IZDRŽAVANJE