Štampa Verzija za štampu

Kad sud oceni da su za štetu odgovorni i štetnik i oštećeni, a nema dokaza o njihovom doprinosu, odlučuje po slobodnoj oceni

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 13.09.2003 Broj: Rev.21/70
Abstrakt:

-