Štampa Verzija za štampu

Veće iz čl. 23. st. 6. ZKP može da odredi pritvor protiv optuženog koji je propustilo da odredi veće na glavnom pretresu pošto je okrivljenog osudilo

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 12.10.1997 Broj: Kzz.000/84
Abstrakt:

Naša zakonitost-Praksa, 2098/23-24

Deskriptori: ZKP023/6 Veće sastavljeno od trojice sudija Vanrspravno veće ZKP191 Pritvor ZKP353 Pritvor posle izricanja kazne