Štampa Verzija za štampu

Ako su dve stvari u procesu rada spojene tako da rad jednog nije mogćć bez rada drugog, onda one čine jedinstvenu opasnu stvar u odnosu na treća lica

Osnov: Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 13.09.2003 Broj: Gž.2806/75
Abstrakt:

Ako su traktor i vršalica u procesu rada spojeni tako da rad jednog na vršidbi nije mogćć bez rada drugog, onda traktor i vršalica čine jedinstvenu opasnu stvar u odnosu na treća lica, pa je stoga odgovornost sopstvenika ovih, inače posebnih stvari, za štetu pričinjenu trećim licima za vreme procesa rada, solidarna
Dve stvari kao jedinstvena opasna stvar

Deskriptori: ZOBS022 TRAKTOR