Štampa Verzija za štampu

Pod stranom sudskom odlukom podrazumeva se odluka suda sa teritorije svake od novonastalih država izvan SRJ koja je doneta posle datuma osamostaljivanja tih država

Osnov: Zakon o rešavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima
Sud:   Datum: 08.11.2003 Broj: Gž.27/01
Abstrakt:

U teoriji i sudskoj praksi prihvaćen je stav da se pod stranom sudskom odlukom podrazumeva odluka suda sa teritorije svake od novonastalih država izvan SRJ koja je doneta posle datuma osamostaljivanja tih država

Deskriptori: Jugoslavija - 1918 - 1991 ZRSN086 Priznanje - strane sudske odluke; Strana sudska odluka izjednačuje se sa odlukom našeg suda samo ako je priznata STRANA SUDSKA ODLUKA