Štampa Verzija za štampu

O suvlasničkim delovima bračnih drugova u zajedničkoj imovini sud u nedostatku dokaza može odlučivati po slobodnoj oceni

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 02.03.1971 Broj: Gž.3780/70
Abstrakt:

-

Deskriptori: Brak; Bračna tekovina Suvlasništvo; Suvlasnik ZPP223 Šteta - sud odlučuje po slobodnoj oceni; Ako se visina - količine stvari ne može utvrditi ili bi mogla sa nesrazmernim teškoćama;