Štampa Verzija za štampu

Dinarska protivvrednost tužbenog zahteva u stranoj valuti utvrđuje se prema kursu na dan podnošenja tužbe

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.1185/88
Abstrakt:

Budući da se radi o novčanom potraživanju tužioca, a u odnosu na pobijani deo pravnosnažne presude, koji iznosi 1,124,83 DEM i u trenutku podnošenja tužbe, to se vrednost predmeta spora kao pobijanog dela pravnosnažne presude, a deviznog iznosa, ocenjuje prema kursu nemačke marke na dan podnošenja tužbe.
Vrhovni sud Hrvatske, Rev.1185/88 od 08.02.1989

Deskriptori: Devizni kurs Strana valuta; devize Dinarska protivvrednost