Štampa Verzija za štampu

Naknada nematerijalne štete ima za cilj pružanje satisfakcije oštećenom licu zbog pretrpljenih duševnih patnji, pa se stoga visina naknade za pretrpljene duševne bolove zbog smrti bliskog lica utvrđuje kao satisfakcija po slobodnoj oceni suda, s tim da su kod odmeravanja njene visine sudovi dužni da vode računa kako o značaju povređenog dobra i cilju kojem ta naknada služi, tako i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom

Sud:   Datum: 13.09.2003 Broj: Rev.6291/97
Abstrakt:

Iz obrazloženja:
:.
Predmet spora je tužbeni zahtev za naknadu štete kao posledice saobraćajne nezgode koja se dogodila dana 21.10.1991. godine u kojoj je otac tužilaca dr O. M. poginuo.
Pravilno su nižestepeni sudovi iz svih okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode, ponašanja i propušta učesnika u istoj zaključili da pok. O. M. nije doprineo nastanku štete, već da je ponašanje osiguranika tužene isključivi uzrok saobraćajne nezgode u kojoj je poginuo otac tužilaca.
U konkretnom slučaju, i po oceni Vrhovnog suda, dosuđeni novčani iznosi na ime naknade za pretrpljene duševne bolove tužiocima zbog smrti bliskog lica po svom obimu adekvatni su obimu štete koju tužioci trpe, jer obuhvataju patnje nastale zbog smrti oca, a da pri tom ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom (član 200. ZOO), pa se s toga neosnovano revizijom ističe da je ova naknada previsoko odmerena.
Vrhovni sud je cenio i navod revizije da je obaveza zajednice osiguranja na naknadu štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila ograničena odgovarajućim odredbama Zakona, odnosno da ne može biti veća od visine osigurane sume, pa nalazi da isti nije osnovan.Ovo stoga što iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je u trenutku nastanka štete 21.10.1991.godine ukupna šteta bila pokrivena tada važećim obimom odgovornosti tuženog jer nije prelazila iznos ugovorene sume osiguranja, pa stoga navodi revizije da je za pravilno presuđenje trebalo izvršiti revalorizaciju sume osiguranja nemaju uticaja na odluku o tužbenom zahtevu u ovoj parnici, jer ako utvrđeni iznos štete prema kriterijumima u vreme štetnog događaja ne prelazi iznos osigurane sume, zajednica osiguranja dužna je da potpuno naknadi Štetu i kad visina štete prema cenama, odnosno kriterijumima u vreme donošenja sudske odluke prelazi iznos osigurane sume.
Nematerijalna šteta (čl. 200. ZOO