Štampa Verzija za štampu

Prigovor zastarelosti je materijalno pravne prirode pa se može istaći do završetka glavne rasprave ili najkasnije u žalbi a u dopuni ili objašnjenju žalbe SAMO ako su podneti u roka za izjavljivanje žalbe

Osnov: Zakon o stanovanju
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.04.1990 Broj: Rev.117/80
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZOS016 Otkup stana - obaveza pristanka na otkup stana; nosilac stanarskog prava; Porodično domaćinstvo Službeni stan