Štampa Verzija za štampu

STVARNA LEGITIMACIJA nije isto što i PRAVNI INTERES

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 30.04.1996 Broj: Rev.4636/96
Abstrakt:

Iz obrazloženja Nižestepeni sudovi su pogrešili, odlučujući o protivtužbi.
Ona je odbačena zato što se odnosi na parcelu lica koje "nije stranka u ovoj parnici", usled čega protivtužilac nema pravni interes da bilo šta dokazuje u vezi s tom parcelom".
Ovde je reč o nedostatku stvarne legitimacije, a pošto se ona ne može poistovetiti sa pravnim interesom, nije bilo razloga za odbacivanje protivtužbe.
Pravni interes nastaje iz odnosa potrebe i načina njenog zadovoljavanja.
Stvarna legitimacija je materijalno pravno pitanje, pa njeno nepostojanje vodi odbijanju tužbenog zahteva.
Pošto je primena materijalnog prava izostala, iako je trebalo da usledi, ovaj sud je, u smislu člana 359. stav 2. ZPP, ukinuo obe nižestepene presude i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje, kako bi se taj sud upustio u raspravljanje i o tom delu protivtužbenog zahteva i doneo meritornu odluku.
Naravno, pošto razjasni sve važne činjenice.

Deskriptori: Pravni interes ZPP195 Ako stranaka otudji stvar ili pravo o kome teče parnica; Stupanje u parnicu na mesto tužioca ili tuženog LEGITIMACIJA - STVARNA