Štampa Verzija za štampu

Priznanje okrivljenog je podložno oceni kao i svaki drugi dokaz i ceni se po svojoj unutrašnjoj vrednosti u skladu sa logikom događaja i ostalim izvedenim dokazima, odnosno utvrđenim činjenicama

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.12.1972 Broj: Kž.958/72
Abstrakt:

Sud se ne može opredeliti da određenom dokazu pokloni veru samo na principu slobodne ocene dokaza, odnosno slobodnog sudijskog uverenja. Da bi se zaključilo da li će se nekom dokazu pokloniti vera, neophodna je suštineka analiza svakog dokaza.