Štampa Verzija za štampu

Teret dokazivanja NEodgovornosti leži na štetniku

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 11.01.1998 Broj: Gž.131/92
Abstrakt:

Presudom je odbijen tužbeni zathev tužioca kojima je tražio da mu tuženi na ime naknade štete plati iznos od 2.003,14 dinara sa pripadajućom kamatom i da mu naknadi troškove parničnog postupka.
Rešavajući po žalbi tužioca Vrhovni sud je našao da je žalba osnovana.
Predmet ove parnice je tužbeni zahtev za naknadu štete koju je tužilac pretrpeo plavljenjem reke usled čega je sa parcele tužioca odneto tj. zbrisano spiranjem plodno zemljište.
Sud je dužan da potpuno i istinito utvrdi sporne činjenice od kojih zavisi osnovanost zahteva, a u provedenom postupku za sada nisu utvrđene činjenice na osnovu kojih bi se mogao izvesti zaključak da između radnje tuženog-vađenja peska iz reke i nastale štete tužiocu ne postoji uzročna veza.

Deskriptori: Teret dokazivanja Imovinsko pravna šteta