Štampa Verzija za štampu

U sporu o razrešenju direktora primenjuju se materijalni propisi o razrešenju koji su važili u vreme donošenje odluke

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Sud:   Datum: 25.10.1997 Broj: Gž.4162/95
Abstrakt:

-

Deskriptori: Primena koga propisa; Vremensko važenje propisa ZRO106 Direktor ODNOS - RADNI RAZREŠENJE