Štampa Verzija za štampu

Svojina na nepokretnosti se stiče tek kada se promena po ugovoru upiše u zemljišnu knjigu

Osnov: Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 01.01.1998 Broj: Rev.2590/87
Abstrakt:

Pravo vlasništva na temelju pravnog posla na nepokretnostima stiču se tek upisom u zemljišne knjige (član 33. Zakona o osnovnim vlasničko-pravnim odnosima) a to znači, da sve dotle dok se tuženi nije upisao u zemljišnim knjigama kao suvlasnik predmetnih nekretnina, nisu niti mogla prestati suvlasnička prava tužioca na istim nepokretnostima