Štampa Verzija za štampu

Načelni Zajedničke sednice sudova nije donošenje propisa je stava o pravilnoj primeni odgovarajuće odredbe materijalnog prava, te se ne radi o retroaktivnoj primeni zakona

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.300/88
Abstrakt:

Drugostepenom presudom preinačena je prvostepena presuda u delu o kamatama tako da su kamate, na iznos nematerijalne štete, dosuđene od dana presuđenja, tj. donošenja prvostepene presude.
Načelni stav 33. Zajedničke sednice Saveznog suda, republičkih i pokrajinskih vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda od 29.5.1987. prema kome zatezna kamata na pravičnu novčanu naknadu nematerijalne štete teče od dana donošenja prvostepene presude kojom je naknada određena-donesen je, u interpretativnom smislu, u primeni odredbe čl. 277. ("Sl. l. SFRJ" br. 29/78, 39/85. i 46/85.-dalje ZOO) dakle, nije niti uopšte može biti reč o donošenju propisa pa ni o primeni stava, nego stava o pravilnoj primeni odgovarajuće odredbe materijalnog prava koja ovo pitanje reguliše.
Prema tome, s obzirom da je ZOO stupio na snagu 1.10.1978. (odredba čl. 1109), te da se primenjuje na odnose koji su nastali posle njegova stupanja na snagu (prema odredbi čl. 1106) ne radi se o retroaktivnoj primeni zakona, što znači da je pobijana odluka zakonito donesena, tj. da istaknuti revizijski RAZLOG pogrešne primene materijalnog prava nije ostvaren ( rok. iz odredbe 356. ZPP "Sl. l.
SFRJ" br. 4/77, 36/77, 6/80, 43/82, 65/85, 58/84. i 74/87).

Deskriptori: Retroaktivno dejstvo; Povratno dejstvo Načelni stav vrhovnog suda ZOO277 Zatezna kamata; Kada se duguje; Ugovorena kamata