Štampa Verzija za štampu

Kada je istaknut prigovor u cilju prebijanja potraživanja u smislu člana 336. ZOO, onda se o tužbenom zahtevu ne može odlučivati delimičnom presudom sve dok se ne odluči o osnovanosti kompenzacionog prigovora ali kada je podneta protivtužba sud može

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 30.04.1996 Broj: pRev.572/95
Abstrakt:

U konkretnom slučaju tuženi je u postupku pred prvostepenim sudom istakao zahtev za prebijanje međusobnih potraživanja parničnih stranaka ističući da se radi o istorodnim dospelim potraživanjima i potraživanjima iz istog pravnog posla.
Prvostepeni sud nije odlučio o kompenzacionom prigovoru, a odlučio je o tužbenom zahtevu donoseći delimičnu presudu s tim što je u toj presudi rekao da će se o kompenzacionom prigovoru tuženog odlučiti u nastanku postupka.
Drugostepeni sud je prihvatio stanovište prvostepenog suda.
Vrhovni sud nalazi da su nižestepeni sudovi pogrešno zaključili da su se u ovom slučaju ispunili uslovi za donošenje delimične presude.
Istaknuti kompenzacioni prigovor ima uticaja na rešenje spornog odnosa jer ukoliko se on pokaže osnovanim, tužbeni zahtev ne može biti usvojen u celini, nego će biti umanjen ili odbijen u zavisnosti od toga za koji iznos je kompenzacioni prigovor osnovan.
Otuda, kada u predmetu postoji kompenzacioni prigovor koji je podnet u cilju prebijanja potraživanja u smislu člana 336. ZOO, onda se ne može odlučivati delimičnom presudom o tužbenom zahtevu sve dok se ne odluči o osnovanosti kompenzacionog prigovora.
Kompenzacioni prigovor je jedan od načina prestanka potraživanja, pa je sud dužan da prethodno dispozitivom presude odluči o ovom prigovoru pa, tek zavisno od toga, o osnovanosti tužbenog zahteva.
Druga je situacija kada je podneta protivtužba pa tada sud može doneti delimičnu presudu po tužbenom zahtevu.
Ovo sa razloga što protivtužba predstavlja odvojeni zahtev o kome sud može i odvojeno odlučivati nezavisno od tužbenog zahteva.
Međutim, kod kompenzacionog prigovora sud ne može odvojeno ceniti osnovanost prigovora sa razloga što prigovor ne predstavlja zahtev za isplatu već predstavlja samo način prestanka obaveze prebijanjem međusobnih potraživanja.

Deskriptori: ZOO336 Prebijanje/Kompenzacija - OPŠTE ZPP329 Delimična presuda