Štampa Verzija za štampu

Oštećenom pripadaju kamate na naknade za izgubljeni lični dohodak računajući od dana dospelosti svakog izgubljenog iznosa ličnog dohotka

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.1900/88
Abstrakt:

Tražeći novčanu rentu kao naknadu zbog potrebe plaćanja tuđe pomoći oštećeni nije dužan dokazivati da će i dalje obrađivati svoje poljoprivredno imanje uz tuđu pomoć, ako bi po redovnom toku stvari on to činio
Autor je Ministar pravde Republike Srbije može zahtevati da se donese odluka o ukidanju rente ako se utvrdi da je oštećeni prestao obrađivati imanje, tj. da su se promenile prilike na osnovu kojih je renta dosuđena