Štampa Verzija za štampu

Da bi presuda bila podobna za izvršenje, NIJE nužno u izreci presude kojom se dosuđuju pokretne stvari, označiti vrednost svake od njih

Osnov: Zakon o izvršnom postupku Zakon o parničnom postupku
Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 21.09.1996 Broj: Rev.142/95
Abstrakt:

VRHOVNI SUD MAKEDONIJE REV. 142/85 OD 21.03.85

Deskriptori: Pokretna stvar Vrednost ZIP016 Izvršna isprava; Izvršne isprave su ZPP109 Neuredna tužba; Neuredan podnesak - postupak, posledice