Štampa Verzija za štampu

Kad za suđenje u sporovima postoji izborna mesna nadležnost, a takvi su i sporovi za naknadu štete, tužilac je taj koji određuje pred kojim će se od nadležnih sudova voditi postupak

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.04.1990 Broj: R.299/87
Abstrakt:

-