Štampa Verzija za štampu

Ako okrivljeni želi da pucanjem ubije neko lice ali u tome bude sprečen, nema pokušaja ubistva

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije Krivični zakon Jugoslavije
Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 13.02.1979 Broj: Kž.395/72
Abstrakt:

U radnji izvršenja koja se sastoji u tome da je optuženi N. kritičnom prilikom izvadio pištolj u kojem su bila dva metka i isti repetirao ubacivši metak u cev sa ciljem da liši života oštećenoga M. koji se u tom trenutku nalazio preko ulice na udaljenju od 13 metara nastojeći da se do njega probije i puca u ovoga, ali je u tome bio sprečen od pokojnika H. koji je prilikom gušenja oko sprečavanja optuženoga N. da ne puca u oštećenog M. bio smrtno pogođen, tako da usled toga i nije došlo do nišanjenja, ni do pucanja iz pištolja od strane optuženoga N. u pravcu oštećenoga M.-stoji samo krivično delo ubistva iz člana 135. stav 1. KZ (eventualni umišljaj) u odnosu na pokojnoga H. ali ne i pokušaj izvršenja kriv. dela ubistva iz člana 135. stav 1. u vezi člana 16. KZ u odnosu na oštećenoga M.
Ovo s toga što optuženi N. još nije bio započeo radnju izvršenja ubistva u odnosu na oštećenoga M., pa u navedenom ponašanju optuženoga N. nema elemenata pokušaja izvršenja krivičnog dela ubistva već se jedino može raditi o pripremnim radnjama za koje optuženi N. u pravcu ovog dela ne može odgovarati.

Deskriptori: KZS047 Ubistvo KZJ019 Pokušaj; Svršeno krivično delo;