Štampa Verzija za štampu

Savestan kupac nepokretnosti je lice koje pored pouzdanja u zemljišne knjige utvrdi i stanje poseda kupljene nepokretnosti. Samo pouzdanje u zemljišne knjige i upisom prava svojine kupljene nepokretnosti u zemljišne knjige, kupac nije u pravu nasuprot ranijem sticaocu kome je nepokretnost na osnovu pravovaljanog pravnog posla preda u posed, a pravo svojine nije uknjiženo u zemljišne knjige

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 26.12.1993 Broj: Rev.315/73
Abstrakt: