Štampa Verzija za štampu

Time što je sud donio oslobađajuću presudu u smislu odredbe člana 350. tačka 1. ZKP u vezi sa članom 11. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u izreci presude nisu navedene radnje oštećenog koje predstavljaju istovremeni protivpravni napad, kao jedan od elemenata koji struktuiše nužnu odbranu, izreka presude je učinjena nerazumljivom, usled čega pravilnost i zakonitost te presude nije moguće ispitati, u čemu je sadržana bitna povreda odredaba krivičnog postupka apsolutnog karaktera iz člana 364. stav 1. tačka 11.ZKP.

Sud: Vrhovni sud u Beogradu   Datum: 30.03.2004 Broj: Kž.114/03
Abstrakt:

Iz izreke prvostepene presude proizilazi da je prvostepeni sud optuženog, K. d. oslobodio optužbe, u smislu odredbi člana 350. stav 1. tačka 1. ZKP, da je izvršio krivično đelo ubistva u pokušaju iz člana 127. stav 1. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakonika Republike Srpske, ocijenivši da zbog postupanja u nužnoj odbrani radnje optuženog ne predstavljaju krivično đelo. Međutim, u činjeničnom opisu izreke te presude nisu navedene radnje oštećenog koje predstavljaju istovremeni protivpravni napad. Odsustvo ovih činjenica koje bliže određuju napad oštećenog na optuženog, izreku presude čini nerazumljivom s obzirom na to da od njih zavisi primjena odredbi člana 11. Krivičnog zakonika Republike Srpske o nužnoj odbrani., U.navedenom nedostatku izreke prvostepene presude sadržana je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 364. stav 1. tačka 11. ZKP apsolutnog karaktera na koju je drugostepeni sud, odlučujući po žalbi, obavezan paziti po službenoj dužnosti u smislu odredbi člana 376. stav 1. ZKP.a.