Štampa Verzija za štampu

Graditelj građevinskog objekta izgrađenog bez odobrenja za građenje uživa svaku sudsku zaštitu koja pripada vlasniku sem prava na uknjižbu vlasništva

Osnov: Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa
Sud:   Datum: 30.11.-0001 Broj: Gž.1887/67
Abstrakt:

Doprinos jednog bračnog druga u manjem adaptiranju zgrade koja je vlasništvo drugog bračnog druga ne vodi sticanju stvarnog prava (svojina na toj zgradi), već sticanju tražbenog prava
"Ožalbenom presudom prvostepeni sud je odbio tužbeni zahtev tužioca radi ustanovljenja službenosti preko poslužne parcele vlasništvo tuženog sa razloga što je izvedenim dokazima utvrdio da je tužilac predmetnu štalu podigao bez dozvole i odobrenja nadležnih organa i u vezi ove izgradnje uopšte se nije obraćao nadležnim organima, a štalu je sagradio tako da do ulaza u štalu ne može prići poljoprivrednim mašinama preko svoje KP.7/2 koja ima izlaz na javni put.
Pošto je gradnjom štale bez dozvole i odobrenja nadležnih organa i ne obaveštavajući ove organe protivpravno postupio on na osnovu takvog svog ponašanja ne može da stekne pravo na ustanovljenje stvarne službenosti prolaza preko parcele tuženog radi ulaska u takav objekat i prilaza do njega.
Ovakav zaključak prvostepenog suda za sada se ne može prihvatiti kao pravilan.
Naime građevinski objekat izgrađen bez odobrenja za građenje od izgradnje do uklanjanja bez naknade koja može uslediti posle više decenija, ima upotrebnu vrednost.
Takav objekat je predmet prava vlasništva.
Graditelj građevinskog objekta izgrađenog bez odobrenja za građenje uživa svaku sudsku zaštitu koja pripada vlasniku, sem prava na uknjižbu vlasništva.
Iz prednjeg proizilazi da se osnovanost tužbenog zahteva tužioca ne može ceniti na osnovu njegovog protivpravnog ponašanja.
Prvostepeni sud je u obavezi da na osnovu izvedenih dokaza oceni da li ima mesta ustanovljenju tražene službenosti, te da li su ispunjeni uslovi iz člana 53. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa. "

Deskriptori: Brak; Bračna tekovina VLASNIŠTVO Zajednička svojina Zgrada ADAPTACIJA ZOSPO019 Etažna svojina; Pravo svojine na posebnom delu zgrade; Stan, poslovna prostorija, garaža ZOSPO053 Stvarna službenost; Konstituisanje; Ustanovljavanje odlukom suda ili državnog organa; Naknada ZOSPO021 STICANJE SVOJINE - NAČINI