Štampa Verzija za štampu

Oštećeni ima pravo na naknadu štete za kamate na kredit koji je zbog zakašnjenja dužnika s isplatom naknade podigao i otplatio u vezi sa popravkom automobila

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 28.02.1993 Broj: Rev.2344/86
Abstrakt:

-

Deskriptori: Kredit; Kreditiranje Automobil; vozilo ZOO279 Zatezna kamata; Kamata na kamatu; Procesna kamata