Štampa Verzija za štampu

Prava autora tehničkog unapređenja traju 5 godina od početka primenjivanja tehničkog unapređenja. Kako je tehničko unapređenje tužioca počelo da se primenjuje od 1987. godine, to je rok od 5 godina istekao 31. 12.1992. godine pa je posle tog vremena nastupila zastarelost potraživanja tužioca kao autora tehničkog unapređenja

Sud:   Datum: 25.12.2003 Broj: Gž.102/03
Abstrakt:

Presudom Okružnog suda u Beogradu odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev da se tuženi obaveže da tužiocu na ime razlike neisplaćene uvećane zarade po osnovu priznatog tehničkog unapređenja za period od 1987. godine pa do 1991. godine plati utvrđeni iznos sa zakonskom zateznom kamatom od momenta podnošenja tužbe pa do konačne isplate.
Naime tužilac je bio u radnom odnosu kod tuženog na neodređeno vreme i on je svojim radom doprineo tehničkoj inovaciji odnosno tehničkom unapređenju određenih aparata. Proizvodnja i prodaja tih aparata inostranom partneru započela je 1987. godine dok je tužba sudu u toj pravnoj stvari podneta 18.09.1996. godine.
Kako je predmet spora isplata naknade za tehničku inovaciju - tehničko unapređenje, a član 109 Zakona o patentima ("Službeni list SRJ" broj 15/95 i broj 28/96-5), propisuje da prava autora tehničkog unapređenja traju 5 godina od početka primenjivanja, te kako je utvrđeno da je eksploatacija tehničkog unapređenja tužioca započela 1987. godine, a tužba podneta po isteku zakonskog roka od 5 godina, dana 18.09.1996. godine, to je prvostepeni sud našao da je prigovor zastarelosti potraživanja istaknut od strane tuženog osnovan, a što je prihvatio i Vrhovni sud, budući da je u konkretnom slučaju stupila zastarelost samog prava tužioca shodno članu 109 Zakona o patentima kao specijalnog propisa, koji isključuje primenu Zakona o obligacionim odnosima, kao opšteg propisa.
Međutim, čak i situacija da je merodavan Zakon o obligacionim odnosima kao opšti propis, na šta se pozivao tužilac, i priznanje duga od strane tuženog, koje je učinjeno 24. 11.1995. godine, prema navodima tužioca ne bi imalo uticaja na drugačije rešenje spoljnog odnosa, jer je zastarelost prava nastupila pre ovog vremena tj. 31. 12.1992. godine.
Drugi