Štampa Verzija za štampu

Ako se tužbeni zahtev odnosi na potraživanje u novcu, tada je za određivanje sastava suda merodavna visina glavne tražbine u novčanom iznosu koju tužilac potražuje od tuženika prema petitumu tužbe, a ne vrednosti spora koju je tužilac označio u zaglavlju tužbe

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 15.03.1991 Broj: Gž.431/91
Abstrakt:

-

Deskriptori: SASTAV SUDA TUŽBENI ZAHTEV POTRAŽIVANJE