Štampa Verzija za štampu

Kad se vraća ono što je stečeno bez osnove moraju se vratiti plodovi i platiti zatezna kamata i to ako je sticalac nesavestan od dana sticanja, a inače od dana podnošenja zahteva

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.116/86
Abstrakt:

Sudovi su pravilno rešili navedeno prethodno pravno pitanje ocenivši sporni ugovor o prodaji nepokretnosti ništavnim pravnim poslom, ispravno su prihvatili istaknuti tužbeni zahtev prema kojem su obavezali tužene da su smislu čl. 104. tač. 1. ( "Sl. l. SFRJ" br. 29/78, 39/85. i 46/85.-dalje ZOO) vrate tužiocu sve ono što su kao ugovorne strane primili od njega po osnovi takvog ništavog ugovora.
Kako pravo tužioca da zahteva isplatu kamata na dosuđeni iznos koji predstavlja za tužene iznos stečen bez osnove treba po mišljenju suda ceniti na osnovu odredbe čl. 214. ZOO koja određuje, da kad se vraća ono što je stečeno bez osnove moraju se vratiti plodovi i platiti zatezna kamata i to ako je sticalac nesavestan od dana sticanja, a inače od dana podnošenja zahteva.
Vrhovni sud Hrvatske, Rev.116/86 od 16.06.1988

Deskriptori: ZOO104 Nevažnost ugovora; Ništavi ugovori; Posledice ništavosti ZOO214 Sticanje bez osnova - neosnovano obogaćenje - Obim vraćanja