Štampa Verzija za štampu

Okolnost što je tužba odbačena zbog nedopustivosti redovnog pravnog puta ne predstavlja smetnju da se o istoj stvari ponovo odlučuje, jer ako sud nađe da je dopustiv redovni pravni put, rešavaće i o samoj stvari, ako o njoj nije u meritumu rešavano

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 07.10.1999 Broj: Gz.1/71
Abstrakt:

Vrhovni sud Jugoslavije, Gz.1/71 od 31.12.1971