Štampa Verzija za štampu

PDV i porez na imovinu ne plaća se na poklon primljene putničke automobile po ugovoru o donaciji zaključenom na nivou države

Sud:   Datum: 20.03.2006 Broj: 413.00.00281/06.04
Abstrakt:

Razmotrili smo vaš zahtev koji ste uputili Ministarstvu finansija, u vezi sa poreskim oslobođenjem uvoza šest polovnih putničkih automobila koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim između Program za reformu lokalne samouprave u Srbiji, i Opštine Krupanj, Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Saveza nevladinih organizacija osnivača za podršku misije i Opštine Ivanjica, a na osnovu Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o ekonomskoj, tehničkoj i drugoj srodnoj pomoći, potpisanog 06.03.2001. godine u Beogradu, u cilju realizacije programa pomoći Saveznoj Republici Jugoslaviji, iz aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost i Zakona o porezima na imovinu.S tim u vezi obaveštavamo vas o sledećem:1. Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 i 61/05 - u daljem tekstu: Zakon) u članu 24. stav 1. tačka 16a) propisano je da se PDV ne plaća na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, a tim ugovorom je predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza.Odredbom člana 26. tačka 1) Zakona propisano je, između ostalog, da se PDV ne plaća na uvoz dobara čiji je promet u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 5), 10), 11)i 13)-16b) ovog zakona oslobođen PDV.Prema članu 3. tačka (a) Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o ekonomskoj, tehničkoj i drugoj srodnoj pomoći, potpisanog 06.03.2001. godine, predviđeno je, između ostalog, da usluge, artikli, pribor, oprema i druga imovina, uključujući nekretnine, koje se koriste u vezi sa programima pomoći SAD mogu da se uvezu, izvezu, kupe, koriste, prodaju, poklone ili da se njima raspolaže u Saveznoj Republici Jugoslaviji bez ikakvih dažbina, carina, uvozne takse, izvozne takse, takse na dodatu vrednost (BAT), poreza na promet ili raspolaganje imovinom i drugih taksi i sličnih nameta.Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, a u skladu sa odredbom člana 21 a stav 1. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 124/04, 140/04, 27/05, 54/05 i 68/05), za promet dobara i usluga, koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora ili sa Republikom Srbijom, pod uslovom da je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće platiti: licu sa kojim je zaključen ugovor o donaciji, odnosno licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane lica sa kojim je zaključen ugovor o donaciji (u daljem tekstu: implementarni partner); licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane implementarnog partnera (u daljem tekstu: podimplementarni partner);3) korisniku novčanih sredstava koja su predmet ugovora o donaciji, ako su ta sredstva, od strane davaoca donacije ili implementarnog partnera, neposredno data korisniku za finansiranje određenog projekta u Republici Srbiji, kao i korisniku dobara ili usluga koji su predmet ugovora o donaciji, ako je ta dobra ili usluge neposredno platio davalac donacije.Prema odredbi stava 2. istog člana Pravilnika, republički organ nadležan za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom dostavlja Poreskoj upravi - Centrali spisak i kopije zaključenih ugovora o donaciji, spisak implementarnih partnera, kao i podatke o iznosu sredstava koji su predmet ugovora o donaciji.Stavom 3. istog člana Pravilnika propisano je da implementarni partner iz stava 1. tačka 1) ovog člana dostavlja Centrali spisak podimplementarnih partnera, kao i kopije ugovora zaključenih sa podimplementarnim partnerima.Prema odredbi člana 216 stav 1. Pravilnika, poresko oslobođenje iz člana 21 a stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika obveznik može da ostvari ako poseduje dokument kojim se potvrđuje da je promet dobara i usluga prema ugovoru o donaciji oslobođen poreza (u daljem tekstu: potvrda o poreskom oslobođenju za donacije), koji popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera, u tri primerka, koje dostavlja Centrali na overu.Stavom 2. istog člana Pravilnika propisano je da je odgovorno lice implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera, dužno da, pre izdavanja prve potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, Centrali dostavi otisak pečata, podatke o licima ovlašćenim za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije sa deponovanim potpisima tih lica, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.Stavom 3. istog člana Pravilnika propisano je da potvrda o poreskom oslobođenju za donacije iz stava 1. ovog člana sadrži: naziv i adresu implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera; broj i datum potvrde; naziv i broj ugovora o donaciji ako je ugovor zaveden pod određenim brojem, kao i naziv i vrednost projekta; naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje; vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno datum i iznos uplaćenih avansnih sredstava; potpis i pečat ovlašćenog lica implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera; broj i datum overe od strane Centrale i potpis ovlašćenog lica. Odredbom stava 4. istog člana Pravilnika propisano je da, izuzetno od stava 3. tačka 6) ovog člana, ako implementarni, odnosno podimplementarni partner, nema obavezu da poseduje pečat u 158 skladu sa propisima svoje zemlje, u tom slučaju, umesto otiska pečata, Centrali dostavlja izjavu da ne poseduje pečat, potpisanu od strane lica ovlašćenog za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije.Prema stavu 5. istog člana Pravilnika, Centrala proverava da li je ugovor o donaciji evidentiran kod Centrale, overava sva tri primerka potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, od kojih dva primerka vraća implementarnom, odnosno podimplementarnom partneru, a treći zadržava za svoje potrebe.Stavom 6. istog člana Pravilnika propisano je da implementarni, odnosno podimplementarni partner dostavlja obvezniku jedan primerak overene potvrde iz stava 5. ovog člana, a drugi zadržava za svoje potrebe.Poresko oslobođenje iz člana 21 a stav 1. tačka 3), a u skladu sa odredbom člana 21 v ovog pravilnika, obveznik može da ostvari ako poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije, koju popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice republičkog organa nadležnog za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom u četiri primerka, od kojih dva primerka dostavlja korisniku donacije, treći Centrali, a četvrti zadržava za svoje potrebe.Saglasno sa stavom 2. ovog člana Pravilnika, korisnik donacije dostavlja obvezniku jedan primerak potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, a drugi zadržava za svoje potrebe.Odredbom stava 3. istog člana Pravilnika, potvrda o poreskom oslobođenju za donacije sadrži: naziv i adresu izdavaoca potvrde; broj i datum potvrde; naziv i broj ugovora o donaciji ako je ugovor zaveden pod određenim brojem, kao i naziv i vrednost projekta ako se promet dobara ili usluga vrši u cilju realizacije određenog projekta u Republici Srbiji; naziv, adresu i PIB korisnika donacije; naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje; vrednost prometa dobara i usluga pa predračunu, odnosno datum i iznos uplaćenih avansnih sredstava; potpis i pečat ovlašćenog lica izdavaoca potvrde.Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 68/05) u članu 8. propisano je da, ako se po osnovu ugovora o donaciji iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona vrši uvoz dobara u Republiku, lice ovlašćeno za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije izdaje posebnu potvrdu za uvoz dobara, na zahtev poreskog dužnika (lice koje uvozi dobro), pri čemu ova potvrda, umesto podataka propisanih članom 216 stav 3. tač. 4) i 5), odnosno članom 21 v stav 3. tač. 5) i 6) Pravilnika (podaci o nazivu, adresi i PIB-u obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenjei vrednosti prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno datumu i iznosu uplaćenih avansnih sredstava), sadrži podatke o nazivu, adresi i PIB-u lica za koje se vrši uvoz dobara, odnosno lica koje može da ostvari poresko oslobođenje u skladu sa članom 24. stav I. tačka 16a) Zakona, kao i vrednosti dobara koja se uvoze iskazanoj u računu inostranog isporučioca.Odredbom člana 9. Pravilnika propisano je, između ostalog, da uz poresku prijavu obveznik PDV dostavlja pregled potvrda o poreskom oslobođenju za donacije, koji sadrži broj i datum ovih potvrda i vrednost prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara, primljenih u poreskom periodu za koji podnosi poresku prijavu.U skladu sa navedenim odredbama Zakona, Pravilnika i Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o tehničkoj i drugoj srodnoj pomoći, potpisanog 06.03.2001. godine, na promet dobara i usluga koji se vrši u cilju realizacije projekata pomoći Saveznoj Republici Jugoslaviji, u znak podrške privrednoj i demokratskoj reformi koja obuhvata aktivnosti u oblastima kao što su privredna stabilizacija, reforma i razvoj, energetika i životna sredina, i podrške demokratskim inicijativama i institucijama i poboljšanju kvaliteta života, od strane SAD, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu PDV se ne obračunava i ne plaća i na uvoz dobara, u konkretnom slučaju šest polovnih putničkih automobila, uz ispunjenje svih navedenih uslova.2. Prenos bez naknade - poklon upotrebljavanih motornih vozila predmet je oporezivanja porezom na poklon, saglasno sa odredbom člana 14. stav 3. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 80/02 i 135/04).Upotrebljavano motorno vozilo, u smislu Zakona, jeste motorno vozilo koje je najmanje jedanput, u skladu sa propisima bilo registrovano na teritoriji Srbije i Crne Gore (član 14. stav 5. Zakona).Poklonom, u smislu Zakona, ne smatra se prenos bez naknade prava na nepokretnostima i pokretnim stvarima iz st. 1. do 4. ovog člana na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, nezavisno od postojanja ugovora o poklonu (član 14. stav 6. Zakona).Dakle, na poklon - donaciju motornog vozila koje nije najmanje jedanput, u skladu sa propisima bilo registrovano na teritoriji Srbije i Crne Gore, porez na poklon se ne plaća.Takođe, porez na poklon se ne plaća na poklon - donaciju motornog vozila koje je najmanje jedanput, u skladu sa propisima bilo registrovano na teritoriji Srbije i Crne Gore, na koji se plaća porez na dodatu vredno st.Odredbom člana 16. Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni list Srbije i Crne Gore“, br. 1/03 i 26/05) propisano je da ratifikovani međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava imaju primat nad pravom Srbije i Crne Gore i pravom država članica.S tim u vezi, porez na poklon se ne plaća ni na prenos bez naknade - donaciju motornih vozila, koja se vrši na osnovu bilateralnih sporazuma koji imaju karakter ratifikovanih međunarodnih ugovora, kada je tim sporazumima propisano da se na poklone po osnovu tih sporazuma neće plaćati ikakve dažbine, druge takse ili slični nameti.