Štampa Verzija za štampu

Ako je iznos štete u vreme njenog nastanka bio veći od limita obaveze, osiguravajuća organizacija je dužna da štetu naknadi u potpunosti i kad je ona, u vreme donošenja sudske odluke, veća od aktualnog limita

Osnov: Zakon o osiguranju imovine i lica
Sud:   Datum: 30.06.1995 Broj: Gž.46/95
Abstrakt:

-

Deskriptori: ŠTETA ZOIL099 OBAVEZNO OSIGURANJE AUTO ZOIL093 Limit osiguranja; najniži iznos osiguravajuće organizacije da plati štetu