Štampa Verzija za štampu

Prigovor nedostatka aktivne legitimacije je materijalnopravne prirode pa njegovo usvajanje dovodi do obijanja tužbenog zahteva, a ne do odbacivanja tužbe

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.03.1992 Broj: Rev.1597/80
Abstrakt:

-

Deskriptori: ODBAČAJ TUŽBA ZPP356 Pogrešna primena materijalnog prava