Štampa Verzija za štampu

Na naknadu novčane materijalne štete kamate teku od dana nastanka štete kad se šteta smatra dospelom, a na pravičnu novčanu naknadu nematerijalne štete, od dana donošenja prvostepene presude kojom je naknada određena

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 28.02.1993 Broj: Rev.1714/88
Abstrakt:

-

Deskriptori: KAMATA OBRAČUN Šteta - naknada; Naknada štete