Štampa Verzija za štampu

Zakon o osnovama svojinsko- pravnih odnosa u prelaznim odredbama ne sadrži pravilo o retroaktivnoj primeni zakona pa se rokovi za sticanje prava svojine po osnovu održaja na nepokretnosti koje su bile u društvenoj svojini računaju od momenta stupanja na snagu noveliranog zakona

Sud:   Datum: 23.01.2003 Broj: Gzz.83/02
Abstrakt:

Sporno zemljište se u javnim knjigama (zemljišnim knjigama), vodi kao privatna svojina. Međutim, imajući u vidu da se ono nalazi u gradu prvostepeni sud nije utvrdio da li je to zemljište postalo društvena svojina po osnovu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta "Službeni list FNRJ", br. 52/58 sa docnijim izmenama i dopunama), Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera "Službeni glasnik SRS", br. 32/68 sa docnijim izmenama i dopunama), ili Zakona o građevinskom zemljištu "Službeni glasnik SRS", br. 20/79). Ako je na osnovu Zakona ili odlukom Skupštine opštine (kojoj se može upodobiti i donošenje Detaljnog urbanističkog plana), sporna parcela postala društvena svojina sa pravom korišćenja ranijih vlasnika bilo je nužno ispitati da li je do momenta prestanka prava svojine ispunjen uslov iz člana 28. Zakona o osnovama svojinsko- pravnih odnosa za sticanje prava svojine po osnovu održaja. Međutim, ako je u toku trajanja roka za održaj došlo do promene svojinskog oblika i pretvaranja privatne svojine u društvenu svojinu od momenta promene nema mogućnosti za sticanje prava svojine po osnovu održaja bez obzira na državinsko stanje zato što je član 29. ranije važećeg zakona o osnovnim svojinsko- pravnim odnosima zabranjivao sticanje putem održaja na sredstvima u društvenoj svojini. Brisanjem člana 29. koje je izvršeno Zakonom o osnovama svojinsko- pravnih odnosa "Službeni list SRJ", br. 29/96), nije izvršena konvalidacija i osnaženje ranijeg državinskog stanja i uspostavljanje prava svojine po osnovu održaja na sredstvima i stvarima koje su bile u društvenoj svojini jer Zakon u prelaznim i završnim odredbama ne sadrži pravilo o retroaktivnoj primeni zakona pa se zato rokovi za održaj mogu računati samo za ubuduće, od momenta stupanja na snagu Zakona o osnovama svojinsko- pravnih odnosa (3.08.1996. godine).
Napominje se da zemljišno-knjižno stanje koje je postojalo u toku postupka i u vreme presuđenja ne predstavlja dokaz da nije došlo do promena svojinskih odnosa. Upis u javne knjige je u smislu člana 33. Zakona o osnovama svojinsko- pravnih odnosa obavezan samo u slučaju postojanja pravnih poslova kao osnova za sticanje a ne i u slučaju drugih načina sticanja prava svojine i promena prava svojine.