Štampa Verzija za štampu

Objektivni rok zastarelosti primenjuje se samo u slučaju kad oštećeni nije mogao da sazna za štetu i lice koje je štetu nanelo

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.254/90
Abstrakt:

-