Štampa Verzija za štampu

Oštećeni koji propusti rok za pokretanje ili produženja gonjenja, ne može tražiti povraćaj u pređašnje stanje, niti može ponovo da otvori rok podnošenjem nove krivične prijave, u kojoj bi se isto delo predstavljalo na drugi način i dala druga kvalifikacija

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 16.10.1997 Broj: Kž.949/61
Abstrakt:

-

Deskriptori: KVALIFIKOVANJE KRIVIČNOG DELA/OKOLNOST