Štampa Verzija za štampu

Propuštanje da se učesnici postupka, koji imaju pravo žalbe na presudu uputi pouka o pravu upotrebe svoga jezika i o pravu na prevođenje, i neubeležavanje te pouke i datog odgovora u zapisnik o glavnom pretresu, predstavlja povredu iz čl. 364. st. 2.

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 08.06.1967 Broj: Kž.1/67
Abstrakt:

Deskriptori: ZKP007 Jezik koji je u službenoj upotrebi u sudu; Srpski jezik; Prevodjenje; Tumač; Poučiće se lice; ZKP364 Bitna povreda odredaba krivičnog postupka; Bitne povrede; pojam ZKP364/2 Relativno bitna povreda odredaba krivičnog postupka