Štampa Verzija za štampu

Izvođenje dokaza, pa i dokaza saslušanjem stranaka, određuje VEĆE, a ne predsednik veća

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.3128/76
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP268 POZIVANJE ZA SASLUŠANJE STRANAKA