Štampa Verzija za štampu

U slučaju kada je građevinsko zemljište, na kome pravo korišćenja ima opština (član 10. st. 2. do 6. Zakona o uređivanju i ustupanju građevinskog zemljišta), ustupljeno na korišćenje ugovorom a ne rešenjem, odlučivanje o zahtevu za raskid ugovora i između postojećeg zemljišno-knjižnog stanja spada u sudsku nadležnost, a ne u upravni postupak

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije u Beogradu   Datum: 20.05.1996 Broj: Rev.1036/83
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga GRADNJA ZPP001 Parnična sudska nadležnost Gradsko građevinsko zemljište