Štampa Verzija za štampu

Kada je u skraćenom postupku sud optuženog ispitao i usmeno ga je obavestio o narednom pretresu, pretres se može održati bez njegovog prisustva

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 24.04.1991 Broj: Kzz.25/87
Abstrakt:

Vrhovni sud, odlučujući o zahtevu osuđenog za vanredno preispitivanje pravnosnažne presude, je našao da navod osuđenog da glavni pretres održan u njegovom odsustvu odnosno da je povređeno njegovo pravo odbrane na glavnom pretresu, nije osnovan.
Naime, prvostepeni sud je na glavnom pretresu ispitao optuženog te je njega i ostale stranke u postupku usmeno obavestio o danu, času, i mestu održavanja glavnog pretresa.
S obzirom da se u konkretnom slučaju radi o skraćenom postupku nalazeći da je optuženi uredno pozvan za glavni pretres, ovaj sud je ocenio da održavanje pretresa bez prisustva optuženog, ne predstvalja povredu odredbe navedenog člana, jer je ispunjena predpostavka za održavanje glavnog pretresa u odsustvu optuženog iz član 442. stav 3. ZKP. Vrhovni sud Kosova, Kzz.25/87 od 31.12.1987