Štampa Verzija za štampu

Kad ispunjenje obaveze u određenom roku predstavlja bitan sastojak (elemenat) ugovora pa dužnik ne ispuni obavezu u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu

Sud: Vrhovni sud u Beogradu   Datum: 18.12.2002 Broj: Rev.65/98
Abstrakt:

Stranka koja je potpuno ili djelimično izvršila ugovor ima pravo zahtijevati da joj se vrati ono što je dala, a stranka koja vraća novac dužna je platiti zateznu kamatu od dana kada je primila isplatu.
Raskid ugovora po samom Zakonu-posljedice raskida; (član 125. st. 1. i član 132. stav 1. i 5. Zakona o obligacionim odnosima) Vrhovni sud Srpske, Rev.65/98 od 22.12.1998