Štampa Verzija za štampu

Sud opšte nadležnosti nije nadležan da odlučuje o zahtevu ranijeg vlasnika nacionalizovanog zemljišta za rušenje privrednih objekata na tom zemljištu, koji su izgrađeni posle nacionalizacije istog na osnovu dozvole nadležnog upravnog organa, već o tome može odlučivati samo upravni organ, bez obzira na to što zemljište nije izuzeto iz poseda ranijeg vlasnika

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.3142/75
Abstrakt:

Deskriptori: NACIONALIZACIJA ZPP016 Nadležan sud; Sudska nadležnost; Sud SRJ ZPP016 Nadležan sud; Sudska nadležnost; Sud SRJ