Štampa Verzija za štampu

Građevinski objekat koji je izgrađen bez odobrenja za građenje (bez građevinske dozvole) predmet je prava svojine i uživa sudsku zaštitu koja pripada vlasniku ako zakonom nije drugačije određeno

Sud: Vrhovni sud u Beogradu   Datum: 29.06.2003 Broj: Rev.53/95
Abstrakt:

Kod tumačenja ugovora sud se ne ograničava samo na objašnjavanju riječi i izraza u ugovoru, nego se ispituje i zajednička namera stranaka i ugovor se mora razumjeti tako kako odgovara poštenju i savjesnosti u pravnom saobraćaju.
0 Kod tumačenja ugovora sud se ne ograničava samo na objašnjavanju riječi i izraza u ugovoru, nego se ispituje i zajednička namera stranaka i ugovor se mora razumjeti tako kako odgovara poštenju i savjesnosti u pravnom saobraćaju.
Sudska zaštita prava svojine; (čl. 65. I 66. Zakona o građevinskom zemljištu-"sl.
List SR BIH", br. 34/86, 1/90, 29/90 i "sl.
Glasnik rs", br. 29/94) Vrhovni sud Srpske, Rev.53/95 od 15.03.1996
Po ocjeni ovog revizijskog suda o pravnoj volji ugovornih strana nije se moglo suditi dok se prethodno pomoću dostupnih dokaza ne utvrde okolnosti koje su pratile zaključenje predmetnog ugovora i koje su mogle poslužiti kao osnova pravilnog suđenja o pravnoj namjeri stranaka i da bi se ugovor mogao razriješiti onako kako to odgovara poštenju u pravnom saobraćaju.
Protivno ovom pravilu nižestepeni sudovi su se ograničili samo na verbalnu sadržinu ugovora i na samo neke izjave svjedoka.
TUMAČENJE UGOVORA Čl. 99. St. 2. ZOO Vrhovni sud Srpske, Rev.81/94 od 12.09.1994.
Vrhovni sud Srpske, Rev.53/95 od 15.1111996
Po ocjeni ovog revizijskog suda o pravnoj volji ugovornih strana nije se moglo suditi dok se prethodno pomoću dostupnih dokaza ne utvrde okolnosti koje su pratile zaključenje predmetnog ugovora i koje su mogle poslužiti kao osnova pravilnog suđenja o pravnoj namjeri stranaka i da bi se ugovor mogao razriješiti onako kako to odgovara poštenju u pravnom saobraćaju.
Protivno ovom pravilu nižestepeni sudovi su se ograničili samo na verbalnu sadržinu ugovora i na samo neke izjave svjedoka.
TUMAČENJE UGOVORA Čl. 99. St. 2. ZOO Vrhovni sud Srpske, Rev.81/94 od 12.09.1994.
Vrhovni sud Srpske, Rev.53/95 od 15.1111996