Štampa Verzija za štampu

Ne može se povećati osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornosti oprostom vraćanja pozajmice date u robi kojom je društvo otpočelo delatnost.

Sud:   Datum: 14.09.2001 Broj: Gž.34/01
Abstrakt:

Prvostepenim rešenjem odbačena je prijava predlagača za upis povećanja osnovnog kapitala d. o. o.B.Protiv ovog rešenja izjavio je žalbu predlagač zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava. U žalbi se navodi da se u konkretnom slučaju temeljni kapital ne povećava u novcu, već u robi koju je osnivač i direktor preduzeća uneo u preduzeće, što proizilazi iz nalaza i mišljenja veštaka, priloženog uz prijavu za upis.Žalba nije osnovana.Po odredbama člana 355. Zakona o privrednim društvima, u društvu sa ograničenom odgovornosti osnovni kapital povećava sa na osnovu odluke skupštine društva odnosno odlukom osnivača, kada je društvo osnovala jedna osoba, uplatom ili unošenjem novog uloga. Novim ulogom u smislu navedene odredbe zakona, ne smatraju se stvari, odnosno roba sa kojom je osnivač započeo obavljanje delatnosti, jer ove već čine imovinu preduzeća, i kada su bile date kao pozajmica privrednom društvu.Oprost duga koji se sastoji u obavezi vraćanja pozajmljenih stvari ne može se smatrati novim ulogom u smislu navedenog zakonskog propisa, jer ne predstavlja efektivno povećanje osnovnog kapitala.Iz navedenih razloga prvostepeni sud je pravilno postupio kada je podnosiocu prijave zaključkom od 20.02.2001. godine naložio da u smislu člana 36. stav 1. tačka 2. Uredbe o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju privrednu delatnost, priloži isprave navedene u zaključku, a po bezuspešnom proteku određenog roka prijavu odbacio.