Štampa Verzija za štampu

Okolnost da je oštećeni upravljao automobilom pod uticajem alkohola ne ukazuje, sama po sebi, da (bezuslovnu) postoji doprinos oštećenog nastanku štete. Između njegove alkoholisanosti i nastanka štete mora da postoji pravno, adekvatna uzročna veza

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.2816/87
Abstrakt:

-

Deskriptori: Primena koga propisa; Vremensko važenje propisa ZRO028 Otpremnina KOLEKTIVNI UGOVOR