Štampa Verzija za štampu

Za suđenje u sporu u kojem tužilac kao vlasnik nepokretnosti traži da se tuženom zabrani da ga uznemirava (ACTIO NEGATORIA), isključivo je nadležan sud na čijem se području nalazi nepokretnosti

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: R.303/88
Abstrakt:

Polazeći od navoda tužbe proizlazi da tužilja kao vlasnica stana traži da se tuženom zabrani da je uznemirava, dakle da je reč o svojinskoj tužbi (actio negatoria) koju podiže vlasnik ili pretpostavljeni vlasnik-posednik protiv svakog onog koji uznemirava, (ometa) smeta njegovo pravo svojine na bilo koji način osim oduzimanja predviđeno odredbom čl. 42. Zakona o osnovnim imovinskopravnim odnosima ("Sl. l.
SFRJ" br. 6/80.).
Na osnovu odredbe čl. 56. Zakona o parničnom postupku ("Sl. l.
SFRJ" br. 4/77, 36/77, 6/80, 43/82, 69/82, 58/84. i 74/87.) za suđenje u sporovima o vlasništvu i drugim stvarima i stvarnim pravima na nepokretnostima u vlasništvu građana nadležan je isključivo sud na čijem području se nalazi nepokretnosti.
S obzirom na u tužbi zahtevani karakter sudske zaštite ovaj sud nalazi da je za suđenje isključivo mesno nadležan sud gde se nalaze nepokretnosti, odnosno u konkretnom slučaju Opštinski sud u tač.