Štampa Verzija za štampu

Tuženi je dao povoda za tužbu, i dužan je da naknaditi troškove, ukoliko je u žalbi protiv rešenja o određivanju privremene mere i na prvom ročištu osporio tužbeni zahtev, a na docnijem ročištu priznao (preciziran, ali ne i izmenjen) zahtev

Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 11.11.1981 Broj: Rev.833/81
Abstrakt: