Štampa Verzija za štampu

Kad stranac zahteva prvenstveno isplatu naknade štete u stranoj valuti, a zajednica osiguranja prizna takav zahtev, onda izreka mora glasiti na isplatu strane valute

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.04.1990 Broj: Rev.258/83
Abstrakt:

-

Deskriptori: Strana valuta; devize Šteta - naknada; Naknada štete OSIGURANJE - SUMA ZPP002 Vezanost tužbenim zahtevom; Sud odlučuje u granicama zahteva