Štampa Verzija za štampu

Kad je tuženi u odštetnoj parnici osporio postojanost odštetne odgovornosti, sud međupresudom mora odlučiti i o eventualnom doprinosu tužitelja nastanku štete

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.04.1990 Broj: Rev.1/88
Abstrakt:

-

Deskriptori: Šteta - naknada; Naknada štete ZPP330 MEÐUPRESUDA